top of page

ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА-ПРОДАЖБА ОТ ДИСТАНЦИЯ
1. СТРАНИ
Това споразумение се сключва между следните страни при условията, посочени по-долу.
подписан в рамките на
А. „КУПУВАЧ“; (наричан по-долу в договора „КУПУВАЧ”)
ИМЕ ПРЕЗИМЕ:
АДРЕС:
А. „ПРОДАВАЧ“; (наричан по-долу в договора „ПРОДАВАЧ”)
ИМЕ ПРЕЗИМЕ:
АДРЕС:
С приемането на този договор КУПУВАЧЪТ одобрява поръчката, предмет на договора.
Платете цената на поръчката и допълнителни такси, като такса за доставка и данък, ако има такива.
Той предварително приема, че ще бъде задължен и че е бил информиран за този въпрос.
2.ДЕФИНИЦИИ
Следните термини се използват при изпълнението и тълкуването на това споразумение.
Те ще изразят своите писмени становища.
МИНИСТЪР: министър на митниците и търговията,
МИНИСТЕРСТВО: Министерство на митниците и търговията,
ЗАКОН: Закон за защита на потребителите № 6502,
РЕГЛАМЕНТ: Регламент за договорите от разстояние (ОВ: 27.11.2014/29188)
УСЛУГА: Извършена или обещана да бъде извършена срещу заплащане или облага.
Предмет на всяка потребителска сделка, различна от предоставянето на стоки,
ПРОДАВАЧ: Лице, което предлага стоки на потребителя в рамките на своята търговска или професионална дейност или продава стоки.
компанията, действаща от името или от името на предложителя,
КУПУВАЧ: Лицето, което придобива или използва стока или услуга за нетърговски или професионални цели.
или бенефициент физическо или юридическо лице,
САЙТ: Уеб сайтът на ПРОДАВАЧА,
ПОРЪЧАЧ: Поръчване на стока или услуга през сайта на ПРОДАВАЧА.
реално или юридическо лице, което
СТРАНИ: ПРОДАВАЧ и КУПУВАЧ,
ДОГОВОР: Това споразумение, сключено между ПРОДАВАЧА и КУПУВАЧА,
СТОКИ: Движими стоки, които подлежат на пазаруване и се използват в електронна среда.
Отнася се за подготвен софтуер, звук, изображения и подобни нематериални стоки.
3. ТЕМА
Този Договор се подписва от КУПУВАЧА по електронен път през уебсайта на ПРОДАВАЧА.
с продажбата и доставката на поръчания продукт, чиито качества и продажна цена са посочени по-долу.
Относно Закон за защита на потребителите № 6502 и разстояние
Правата и задълженията на страните в съответствие с разпоредбите на Наредбата за договорите
регулира.
Посочените и обявени в сайта цени са продажни. Обявени цени и обещания
Валидна е до актуализиране и промяна. Цените се обявяват периодично
важи до края на посочения период.
4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДАВАЧА
Заглавие
Адрес
Телефон
факс
електронна поща
5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КУПУВАЧА
Доставчик
Адрес за доставка
Телефон
факс
Имейл/потребителско име
6. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛИЦЕТО, НАПРАВИЛО ПОРЪЧКАТА
Име/Фамилия/Заглавие
Адрес
Телефон
факс
Имейл/потребителско име
7. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА/ПРОДУКТИТЕ ЗА ПРЕДМЕТА НА ДОГОВОРА
1. Основни характеристики на стоките/продуктите/услугите (вид, количество, марка/модел,
цвят, количество) са публикувани на сайта на ПРОДАВАЧА. от продавача
Ако се организира кампания, основните характеристики на съответния продукт ще бъдат показани по време на кампанията.
можете да прегледате. Важи до датата на кампанията.
7.2. Посочените и обявени в сайта цени са продажни. Обявени цени и обещания
Валидна е до актуализиране и промяна. Цените се обявяват периодично
важи до края на посочения период.
8. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФАКТУРАТА
Име/Фамилия/Заглавие: Avital Gıda San.Tic.Ltd.Şti.
Адрес: Еряман/АНКАРА
Телефон
факс
Имейл/потребителско име: info@ikanay.com
Доставка на фактура: Фактурата ще бъде изпратена на имейла на Купувача в рамките на 3 дни след потвърждаване на поръчката.
Ще бъде изпратено до вашия адрес.
9. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
9.1. КУПУВАЧЪТ, основните характеристики на стоката, предмет на договора на сайта на ПРОДАВАЧА,
Прочетете и се информирайте за предварителната информация относно продажна цена, начин на плащане и доставка.
приема, декларира и се задължава, че е, и че е дал необходимото потвърждение по електронен път.
на КУПУВАЧА; Потвърждаване на предварителната информация по електронен път, продажба от разстояние
които трябва да бъдат дадени на КУПУВАЧА от ПРОДАВАЧА преди сключването на договора.
адрес, основни характеристики на поръчаните продукти, цена на продуктите с включени такси,
Вие приемате, декларирате и декларирате, че сте получили точно и пълно информацията за плащане и доставка.
ангажира.
9.2. ПРОДАВАЧЪТ доставя изцяло продукта, предмет на договора, в съответствие с квалификацията, посочена в поръчката и
Гаранционни документи, ръководства за потребителя, ако има такива, се доставят с информацията и документите, необходими за работата.
За да гарантираме, че е безопасно и без всякакви дефекти, в съответствие с изискванията на законовото законодателство,
Да извършва работата в съответствие със стандартите и в рамките на принципите на честност и почтеност,
да поддържа и подобрява качеството на услугата, да полага необходимата грижа и внимание при извършване на работата.
приема, декларира и се задължава да действа предпазливо и далновидно.
9.3. ПРОДАВАЧЪТ уведомява КУПУВАЧА преди изтичането на договорното задължение за изпълнение.
Различен продукт с еднакво качество и цена, чрез информиране и получаване на изрично одобрение
може да достави.
9.4. ПРОДАВАЧ, когато стане невъзможно изпълнението на стоката или услугата, предмет на поръчката.
Ако не може да изпълни договорните си задължения в случай на
ще уведоми писмено потребителя в 3-дневен срок от датата, в срок от 14 дни
Той приема, декларира и се задължава, че ще възстанови общата цена на КУПУВАЧА.
9.5. КУПУВАЧЪТ попълва настоящото Споразумение по електронен път за доставка на продукта, предмет на Споразумението.
околната среда, по някаква причина, цената на продукта, предмет на договора
В случай на неплащане и/или анулиране в банкови записи, договорът на ПРОДАВАЧА
приема, декларира и се задължава, че задължението за доставка на съответния продукт отпада.
9.6.КУПУВАЧЪТ, КУПУВАЧЪТ на стоката предмет на договора или лицето на посочен от КУПУВАЧА адрес.
и/или кредитната карта на КУПУВАЧА може да бъде използвана неправомерно от неоторизирани лица след предаването й на организацията.
В резултат на използването му, цената на продукта, предмет на договора, ще бъде преведена към съответната банка или финансова институция.
Ако плащането не бъде извършено на ПРОДАВАЧА от организацията, КУПУВАЧЪТ ще върне продукта, предмет на договора, за 3 месеца.
ще го върне на ПРОДАВАЧА в рамките на същия ден, за сметка на доставката на ПРОДАВАЧА.
приема, декларира и се задължава.
9.7. ПРОДАВАЧЪТ е обект на непредвидени и непредвидими събития, които се случват извън волята на страните.
като възникването на ситуации, които възпрепятстват и/или забавят изпълнението на неговите задължения.
Поради непреодолима сила продуктът, предмет на договора, не може да бъде доставен в определения срок.
Ако не може, приема, декларира и се задължава да уведоми КУПУВАЧА за ситуацията. КУПУВАЧ също
анулиране на поръчката и замяна на стоката, предмет на договора, с подобна, ако има такава.
и/или периода на доставка до изчезването на деактивиращата ситуация.
има право да поиска отсрочка от ПРОДАВАЧА. Анулиране на поръчката от КУПУВАЧА
В случай на плащане от страна на КУПУВАЧА в брой, сумата на продукта ще бъде възстановена в рамките на 14 дни.
Изплаща му се в брой и накуп. За плащания, направени от КУПУВАЧА с кредитна карта,
Сумата на продукта ще бъде възстановена в рамките на 14 дни след анулиране на поръчката от КУПУВАЧА.
се връща в банката. КУПУВАЧЪТ гарантира, че сумата, върната по кредитната карта от ПРОДАВАЧА, е преведена на банката.
Средният процес за отразяване в сметката на КУПУВАЧА от 2 до 3 седмици.
Тази сума ще бъде отразена в сметките на КУПУВАЧА, след като бъде върната в банката.
Тъй като ситуацията е изцяло свързана с процеса на банкова транзакция, КУПУВАЧЪТ носи отговорност за евентуални забавяния.
Приема, декларира и се задължава, че не носи отговорност от ПРОДАВАЧА.
9.8. ПРОДАВАЧ, както е посочено от КУПУВАЧА в регистрационната форма на сайта или по-късно
актуализиран от него адрес, електронен адрес, стационарен и мобилен телефон
и друга информация за контакт чрез писмо, имейл, SMS, телефонно обаждане и други
Право на достигане до КУПУВАЧА за комуникация, маркетинг, уведомяване и други цели.
Има. Приемайки този договор, КУПУВАЧЪТ приема този на ПРОДАВАЧА
приема и декларира, че може да участва в горепосочените комуникационни дейности.
9.9. КУПУВАЧЪТ и притежателят на кредитната карта, използвани по време на поръчката, не са едно и също лице.
или преди продуктът да бъде доставен на КУПУВАЧА, по отношение на кредитната карта, използвана в поръчката.
Ако бъде открита уязвимост в сигурността, ПРОДАВАЧЪТ гарантира, че самоличността на притежателя на кредитната карта и
информация за контакт, извлечение от предходния месец на кредитната карта, използвана в поръчката, или
Представете писмо от банката на картодържателя, че кредитната карта е негова/нейна
може да поиска от КУПУВАЧА да направи това. КУПУВАЧЪТ да предостави информацията/документите, предмет на искането
Поръчката ще бъде замразена за определен период от време и гореспоменатите заявки ще бъдат обработени в рамките на 24 часа.
Ако то не е спазено, ПРОДАВАЧЪТ има право да анулира поръчката.
9.10. КУПУВАЧЪТ предоставя лична и друга лична информация, докато става член на уебсайта на ПРОДАВАЧА.
информацията е достоверна, ПРОДАВАЧЪТ не знае, че тази информация е невярна.
При първо уведомяване на ПРОДАВАЧА, незабавно, в брой и
декларира и се задължава да Ви обезщети предварително.
9.11. КУПУВАЧЪТ трябва да спазва законовите разпоредби, докато използва уебсайта на ПРОДАВАЧА.
приема и се задължава да ги спазва и да не ги нарушава. В противен случай,
Всички правни и наказателни отговорности, които могат да възникнат, са изцяло и изключително отговорност на КУПУВАЧА.
Ще се свърже.
9.12. КУПУВАЧЪТ няма право да използва уебсайта на ПРОДАВАЧА по начин, който нарушава обществения ред или обществото
неморално, по начин, който безпокои или тормози други, с незаконна цел,
Не може да го използва по начин, който нарушава материалните и моралните права на другите. Освен това,
дейност, която възпрепятства или затруднява другите членове да използват услугите (спам,
вирус, троянски кон и др.) не могат да се използват в транзакции.
9.13. Чрез уебсайта на ПРОДАВАЧА, под контрола на ПРОДАВАЧА
други уебсайтове, които не са собственост и/или управлявани от трети страни.
Може да се предоставят връзки към уебсайтове и/или друго съдържание. Тези връзки не насочват към КУПУВАЧА.
Той е поставен за удобство при разглеждане на всеки уебсайт или този сайт.
не поддържа оператора и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в свързания уебсайт.
Това не представлява никаква гаранция.
9.14. Член, който нарушава един или повече от членовете, изброени в това споразумение
носи лична и наказателна и юридическа отговорност за това нарушение, а ПРОДАВАЧЪТ носи отговорност за това нарушение.
ще го предпази от правни и наказателни последици от нарушения. Освен това; Поради това нарушение,
Ако инцидентът бъде отнесен към правната област, ПРОДАВАЧЪТ може да има иск за членство срещу члена.
Запазваме си правото да претендираме обезщетение при неспазване на договора.
10. ПРАВО НА ОТТЕГЛЕНИЕ
10.1. КУПУВАЧ; Ако договорът от разстояние е свързан с продажба на стоки, продуктът
14 (десет) дни от датата на предаване на него или на лицето/организацията на посочения от него адрес.
без правна или наказателна отговорност, при условие че ПРОДАВАЧЪТ е уведомен в рамките на четири) дни.
като отхвърлите стоките, без да поемете отговорност и без да посочите причина,
може да упражни правото си на отказ. При договори от разстояние относно предоставяне на услуги това
Срокът започва да тече от датата на подписване на договора. Правото на отказ изтича
При договори за услуги, при които изпълнението на услугата започва с одобрението на потребителя преди края на
Правото на отказ не може да бъде упражнено. Разходи, произтичащи от упражняване на правото на отказ
Принадлежи на ПРОДАВАЧА. С приемането на този договор КУПУВАЧЪТ има право да се откаже.
приема предварително, че е уведомен.
10.2. За да упражните правото си на отказ, в рамките на 14 (четиринадесет) дни, трябва да се свържете с ПРОДАВАЧА.
писмено уведомление с препоръчана поща, факс или електронна поща и
Разпоредбите на „Продукти, за които не може да се упражни правото на отказ“ в това споразумение
Важно е да не се използва в обхвата на Ако това право бъде упражнено,
a) Фактура за продукта, доставен на 3-то лице или КУПУВАЧА, (Продуктът трябва да бъде върнат
Ако фактурата е фирмена, при връщането й трябва да бъде придружена обратната фактура, издадена от институцията.
трябва да бъдат изпратени заедно. Поръчки с фактури, издадени от името на институции
Възстановяванията не могат да бъдат извършени, освен ако не бъде издадена ФАКТУРА ЗА ВРЪЩАНЕ.)
б) Формуляр за връщане,
в) Продуктите, които трябва да бъдат върнати, трябва да бъдат придружени от тяхната кутия, опаковка и стандартни аксесоари, ако има такива.
Тя трябва да бъде доставена пълна и без повреди.
г) ПРОДАВАЧЪТ има срок от най-късно 10 дни от датата на получаване на известието за отказ.
Да върне на КУПУВАЧА общата цена и документите, задължили КУПУВАЧА.
и се задължава да върне стоката до 20 дни.
д) Ако има намаление на стойността на стоките поради причина, причинена по вина на КУПУВАЧА
или ако връщането стане невъзможно, КУПУВАЧЪТ обезщетява ПРОДАВАЧА за неговите щети пропорционално на неговата вина.
е длъжен да го направи. В рамките на срока за право на отказ обаче стоките или продуктът не са надлежни
КУПУВАЧЪТ е отговорен за всички промени или влошаване, настъпили поради неправилна употреба.
не носи отговорност.
е) Кампания, организирана от ПРОДАВАЧА поради упражняване на правото на отказ
Отстъпката се ползва в рамките на кампанията, ако лимитираната сума падне под нея
сумата е анулирана.
11. ПРОДУКТИ, ЗА КОИТО НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ УПРАЖНЕНО ПРАВОТО НА ОТКАЗ
Подготвен и върнат в съответствие със заявката на КУПУВАЧА или ясно лични нужди.
Долнища, бански и бикини, гримове, които не са налични за изпращане
материали, продукти за еднократна употреба, предмети, които са изложени на риск от бързо разваляне или изтичане на срока на годност
Стоките с изтекъл срок на годност се доставят на КУПУВАЧА.
Ако опаковката е отворена, не е целесъобразно за здравето и хигиената да се връща.
Продукти, които не са продукти, които се смесват с други продукти след доставката и са присъщи
Продукти, които не могат да бъдат разделени в обхвата на договора за абонамент
С изключение на предоставените стоки, свързани с периодични издания като вестници и списания, електроника
Услуги, извършвани незабавно в околната среда или доставяни незабавно на потребителя
нематериални стоки, включително аудио или видео записи, книги, цифрово съдържание, софтуер
програми, устройства за запис и съхранение на данни, компютърни консумативи
Връщане на материалите, ако опаковката им е била отваряна от КУПУВАЧА
Не е възможно поради наредбата. Освен това, преди да изтече правото на отказ,
Упражняване на правото на отказ по отношение на услуги, които са започнали да се извършват с одобрението на потребителя
Не е възможно поради наредбата.
Козметика и продукти за лична хигиена, бельо, бански костюми, бикини, книги, могат да се копират
софтуер и програми, DVD, VCD, CD и касети и канцеларски материали
(тонер, касета, лента и др.) трябва да са неотваряни и нетествани, за да бъдат върнати.
Трябва да са непокътнати и неизползвани.
12. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ
Ако КУПУВАЧЪТ е в забава при извършване на платежни транзакции с кредитна карта,
Картодържателят ще плаща лихва в рамките на договора за кредитна карта с банката.
и приема, декларира и се задължава, че ще носи отговорност пред банката. В случая е уместно
Банката може да предприеме правни действия; КУПУВАЧЪТ поема разходите и адвокатските хонорари, които могат да възникнат.
и при каквито и да е обстоятелства, в случай че КУПУВАЧЪТ не изпълни задължението си,
КУПУВАЧЪТ не носи отговорност за загуби или щети, претърпени от ПРОДАВАЧА поради забавено изпълнение на задължението.
приема, заявява и се задължава да заплати
13. КОМПЕТЕНТЕН СЪД
Жалбите и възраженията при спорове, произтичащи от това споразумение, са предмет на следния закон:
в рамките на определените парични лимити, където пребивава потребителят или къде потребителят
Потребителските проблеми на мястото, където се извършва сделката, се отнасят до арбитражната комисия или потребителя
ще бъдат предадени на съда. Информация относно паричния лимит е по-долу:
В сила от 28/05/2014:
а) Стойността му в съответствие с член 68 от Закона за защита на потребителите № 6502
Областни потребителски арбитражни комисии при спорове под 2 000,00 (две хиляди) TL,
b) Провинциален потребителски арбитър при спорове на стойност под 3 000,00 (три хиляди) TL.
на техните делегации,
в) В провинции със статут на метрополия стойността му е до 2 000,00 (две хиляди) TL.
Заявление до провинциалните потребителски арбитражни комисии при спорове между 3 000,00 (три хиляди) TL
се прави.
Това споразумение се сключва за търговски цели.
14. ИЗПЪЛНЕНИЕ
Когато КУПУВАЧЪТ извърши плащането на поръчката, направена на Сайта, това
се счита, че е приел всички условия на договора. ПРОДАВАЧ, изпълнение на поръчка
че този договор е бил прочетен и приет от КУПУВАЧА на сайта преди това
отговаря за извършването на необходимите настройки на софтуера за получаване на одобрение.
ПРОДАВАЧ: Avital Gıda San. Tic.Ltd.Şti.
КУПУВАЧ:
ИСТОРИЯ:

bottom of page